ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HR-PRODUCTIONS BVBA

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst met HR-Productions bvba. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene of andere voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zouden zijn met de eerste.

Artikel 1

Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Artikel 2

Al onze tarieven zijn exclusief BTW.

Artikel 3

Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op 30 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op onze offerte. Zonder tegenbericht uwentwege binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen/diensten, wordt de factuur als dusdanig aanvaard. Zo een factuur niet wordt betaald zoals hierboven vermeld, wordt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% gerekend vanaf factuurdatum. Onverminderd het rekenen van deze intrest wordt bij niet-vereffening binnen de dertig dagen na dagtekening van de factuur het bedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. En dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Artikel 4

Reis-, transportkosten en koeriers worden aan kostprijs doorgerekend. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Artikel 5

Verplaatsingsonkosten worden verrekend aan 0,5 Eur/km. Internationale verplaatsingen worden verrekend op basis van onkostennota’s en kostenfacturen.

Artikel 6

Offertes en bestelbons van/aan HR-Productions gelden eveneens als rechtsgeldige bestelling bij onze partners/leveranciers voor de betrokken diensten of producten.

Artikel 7

Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

Artikel 8

Auteursrechten op beelden en muziek dienen te worden afgedragen in functie van het gebruik door de klant: Bij productie van video en/of audio dient de eindklant zich dan ook in regel te stellen met SABAM inzake auteursrechten. HR-Productions draagt hierin geen enkele verantwoordelijkheid en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor claims inzake auteursrechten indien de klant hierin nalatig zou zijn.

 

Artikel 9

HR-Productions verhuurt haar hoofdkwartier The Happy Room en The Backstage in de Gistfabriek ook aan haar klanten voor oa. meetings, brainstormings, events, teambuildings en incentives. Hierbij gelden volgende specifieke voorwaarden:

  • Na bevestiging van uw boeking gelden volgende annulatievoorwaarden:
    • Tot 30 dagen voor uw boekingsdatum: 50% van de huur van de locatie en 100% van reeds gepresteerde diensten.
    • Tot één week voor uw boekingsdatum: 75% van de huur van de locatie, 50% van het voorziene catering- en faciliteringsbudget en 100% van reeds gepresteerde diensten.
    • Minder dan één week voor uw boekingsdatum: 100% van het volledige offertebedrag voor het gehele voorziene arrangement, catering, huur, prestaties, onderaannemingen, …
  • Schade aan de installaties en de infrastructuur van HR-Productions valt solidair onder verantwoordelijkheid van de klant. Bij gebreke aan schriftelijke en voorafgaandelijke opmerkingen, wordt de klant geacht de installaties en de infrastructuur te hebben ontvangen in uitstekende staat.
  • De klant zal op eigen kosten zorgen voor nodige maatregelen ter garantie van de veiligheid (o.a. brandpreventie, e.d.) van de door hem georganiseerde activiteit.
De voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d. dienen stipt te worden nageleefd door de klant. Bij gebreke waarvan bvba HR-Productions zich het recht voorbehoudt om de activiteit onmiddellijk stop te zetten, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
  • HR-Productions is niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de niet-naleving van de voormelde voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d.

 

Artikel 10

Gevallen van overmacht, en om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij HR-Productions/The Happy Room/The Backstage/De Gistfabriek of bij de firma’s waar wij onze goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door leveranciers, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en uitvoeringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat HR-Productions aansprakelijk kan worden gesteld voor de hierdoor veroorzaakte schade.

Artikel 11

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Antwerpen.